Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6544 c0b9 500
Reposted fromtola tola viabetterthanlies betterthanlies
6713 68c5 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
0920 c7e9
7596 ec8d
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viagdziejestola gdziejestola
Miłość wymaga odwagi.
— "Nowość" (2017)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
1591 5f09
Reposted fromtosiaa tosiaa viabetterthanlies betterthanlies
W pewnym momencie życia piękno świata zaczyna ci wystarczać. Nie musisz go fotografować, malować ani nawet pamiętać. Wystarczy że jest.
— John Green – "Żółwie aż do końca"
0478 997e
6245 a48f 500
1256 75bf 500
N_ights
Reposted fromPoranny Poranny viabetterthanlies betterthanlies
2141 fdfb 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
9381 9afd 500
3815 8d87 500

alexanderbemanian:

Golden hour at Pipeline

Reposted fromSkydelan Skydelan viafoodforsoul foodforsoul
3821 4c9d 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viafoodforsoul foodforsoul
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
5274 f4fa
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viagreywolf greywolf
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
6774 8336
Reposted fromAlcea Alcea viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl