Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Chałupy 17'
2720 c77d 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viafoodforsoul foodforsoul
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viafoodforsoul foodforsoul

Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, ale przeszkodami, które napotkał, oraz odwagą, z jaką walczył z przytłaczającymi przeciwnościami.

— Charles Lindbergh
1396 8a6f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viapumpkinsoup pumpkinsoup
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapumpkinsoup pumpkinsoup
8423 34e9
Reposted fromiamstrong iamstrong viasarkastyczna sarkastyczna
Jesteśmy strasznie popierdoleni w środku.
— Wharton - "Ptasiek"
Reposted frommoreorless moreorless viamaybeyou maybeyou
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz viaprecelka precelka
(czyli zupa zawieszona na czas sesji)
Reposted fromtove tove viawasteland wasteland
5869 d48c 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viawasteland wasteland
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
6015 9c58
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viaanakarenina anakarenina
1736 835e 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viaoutline outline
Są takie myśli, których do dziś się boję.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl