Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viainvissiblee invissiblee
1396 8a6f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viapumpkinsoup pumpkinsoup
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapumpkinsoup pumpkinsoup
8423 34e9
Reposted fromiamstrong iamstrong viasarkastyczna sarkastyczna
Jesteśmy strasznie popierdoleni w środku.
— Wharton - "Ptasiek"
Reposted frommoc-arrr-na moc-arrr-na viamaybeyou maybeyou
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz viaprecelka precelka
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viapolyphonicsoul polyphonicsoul
Myślała o tym, że spotkała – zupełnie przypadkowo – niezwykłego człowieka. Że chciałaby, aby był na zawsze. Na wieczność. Czuła się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna jak przy nikim na świecie.
— J. L. Wiśniewski, 'S@motność w sieci'
Reposted frommissbrodka missbrodka viadonttrustme donttrustme
(czyli zupa zawieszona na czas sesji)
Reposted fromtove tove viawasteland wasteland
5869 d48c 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viawasteland wasteland
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
6015 9c58
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viaanakarenina anakarenina
1736 835e 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viaoutline outline
5410 40dd 500
5750 c2c4
Reposted fromvelchomiq velchomiq viaveronca veronca
Są takie myśli, których do dziś się boję.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl