Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8423 34e9
Reposted fromiamstrong iamstrong viasarkastyczna sarkastyczna
Jesteśmy strasznie popierdoleni w środku.
— Wharton - "Ptasiek"
Reposted frommoc-arrr-na moc-arrr-na viamaybeyou maybeyou
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz viaprecelka precelka
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viapolyphonicsoul polyphonicsoul
Myślała o tym, że spotkała – zupełnie przypadkowo – niezwykłego człowieka. Że chciałaby, aby był na zawsze. Na wieczność. Czuła się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna jak przy nikim na świecie.
— J. L. Wiśniewski, 'S@motność w sieci'
Reposted frommissbrodka missbrodka viadonttrustme donttrustme
(czyli zupa zawieszona na czas sesji)
Reposted fromtove tove viawasteland wasteland
5869 d48c 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viawasteland wasteland
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
6015 9c58
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viaanakarenina anakarenina
1736 835e 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viaoutline outline
5410 40dd 500
5750 c2c4
Reposted fromvelchomiq velchomiq viaveronca veronca
Są takie myśli, których do dziś się boję.
1134 87d7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatractable tractable
5994 0a85
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeatlanna beatlanna
Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viainsanedreamer insanedreamer
4224 d947 500
Reposted frominfinitenoise infinitenoise viapuszka puszka
1226 d284
Reposted fromIzumiRivas IzumiRivas viafeliscatus feliscatus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl