Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
5274 f4fa
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viagreywolf greywolf
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
6774 8336
Reposted fromAlcea Alcea viablackheartgirl blackheartgirl
1217 eb0b
Reposted fromursa-major ursa-major vianiskowo niskowo
0399 5157
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viafreshpoison freshpoison
9581 7ea3 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagabor gabor
Chałupy 17'
2720 c77d 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viafoodforsoul foodforsoul
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viafoodforsoul foodforsoul

Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, ale przeszkodami, które napotkał, oraz odwagą, z jaką walczył z przytłaczającymi przeciwnościami.

— Charles Lindbergh
1396 8a6f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viapumpkinsoup pumpkinsoup
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapumpkinsoup pumpkinsoup
8423 34e9
Reposted fromiamstrong iamstrong viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl